Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Nonstop Capital s.r.o., IČ 17137845, se sídlem Radlická 2343/48, Smíchov, 150 00 Praha (dále též jen “NONSTOP CAPITAL“), jakožto správce osobních údajů, Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru či zápůjčky mezi Vámi (v pozici klienta či spoluúčastníka) a společností NONSTOP CAPITAL, jakožto poskytovatelem úvěru či zápůjčky (dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou.

Společnost NONSTOP CAPITAL zpracovává osobní údaje svých (potenciálních) klientů:

I. bez souhlasu klienta, a to za účelem:

1) uzavření a plnění smlouvy o úvěru

2) vymáhání pohledávek společností NONSTOP CAPITAL

Zpracovávané údaje za účelem 1), 2):

a) identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo bydliště, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti atd.),
b) údaje o tom, zda došlo k uzavření Smlouvy či nikoliv,
c) údaje o Vašich (potenciálních, minulých) finančních závazcích vůči společnosti NONSTOP CAPITAL,
d) údaje o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou,
e) údaje o Vaší osobě, vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech, výdajích, o komunikačních adresách, telefonickém spojení, e-mailové adrese, státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovacím povinnostem, zadlužení, o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, vzdělání, bankovním účtu, údaje vyplývající z Vašich bankovních výpisů a další údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti NONSTOP CAPITAL

3) plnění povinnosti posoudit úvěruschopnost klienta dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Zpracovávané údaje:

a) identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo bydliště, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti atd.),
b) údaje o tom, zda došlo k uzavření Smlouvy či nikoliv,
c) údaje o Vašich (potenciálních, minulých) finančních závazcích vůči společnosti NONSTOP CAPITAL,
d) údaje o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou,
e) údaje o Vaší osobě, vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech, výdajích, o komunikačních adresách, telefonickém spojení, e-mailové adrese, státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovacím povinnostem, zadlužení, o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, vzdělání, bankovním účtu, údaje vyplývající z Vašich bankovních výpisů a další údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti NONSTOP CAPITAL,
f) údaje o třetích osobách, pokud je to nezbytné k prokázání Vašeho nároku na sociální dávky (například údaje o Vašich dětech, manželovi/manželce, členech domácnosti), a to v rozsahu příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště dotčené třetí osoby

Doba uchování údajů za účelem 1), 2), 3):

Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány:
a) v případě uzavření Smlouvy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších deseti (10) let následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy;
b) v případě neuzavření Smlouvy po dobu jednoho (1) roku od zamítnutí Vaší žádosti o uzavření Smlouvy (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zamítnutí Vaší žádosti o uzavření Smlouvy).

4) zpracování osobních údajů v registrech SOLUS

Zpracovávané údaje:

a) identifikační údaje o Vaší osobě včetně rodného čísla,
b) údaje o Vašich finančních závazcích ze smluv mezi Vámi a podnikateli užívajícími registr, včetně údajů o Vašich potenciálních finančních závazcích ze smluv, o kterých jste s daným podnikatelem jednal, ale k jejichž uzavření nedošlo,
c) časové určení období, ke kterému se údaje vztahují,
d) údaj o podnikateli, který záznam zapsal

Doba uchování údajů:

Údaje o závazku Vaší osoby mohou být v registru zpracovávány po dobu, po kterou Váš závazek trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení. Pokud Váš závazek zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu. Jestliže nedošlo k uzavření Smlouvy, mohou být údaje zpracovávány v registru nejdéle po dobu 3 měsíců.
5) zpracování osobních údajů v rámci NRKI a BRKI

Zpracovávané údaje:

a) identifikační osobní údaje, včetně rodného čísla;
b) údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
c) údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
d) údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
e) údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky,
f) údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu

Doba uchování údajů:

Údaje obsažené v NRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány:
a) v případě uzavření smlouvy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších čtyř (4) let následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy;
b) v případě neuzavření Smlouvy po dobu šesti (6) měsíců ode dne podání žádosti o uzavření Smlouvy
Údaje obsažené v BRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány:
a) v případě uzavření smlouvy po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších čtyř (4) let následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy;
b) v případě neuzavření Smlouvy po dobu jednoho (1) roku ode dne podání žádosti o uzavření Smlouvy

6) plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zpracovávané údaje:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jste-li podnikající fyzickou osobu, též obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,
b) údaje vyplývající z Vašich průkazů totožnosti, které poskytnete při uzavírání smlouvy

Doba uchování údajů:

Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s Vaší osobou (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společnosti NONSTOP CAPITAL).

7) plnění povinností dle daňových a účetních předpisů

Zpracovávané údaje:

a) identifikační údaje a veškeré Vaše další osobní údaje obsažené ve Smlouvě
b) údaje o uzavřené Smlouvě a stavu jejího plnění
Doba uchování údajů:
Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu pěti (5) let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

II. Se souhlasem klienta:

1) souhlas se zveřejňováním osobních údajů

Zpracovávané údaje:
a) identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rok narození, obchodní firma, sídlo / místo podnikání, IČ)

Doba uchování údajů:

Tento souhlas se zveřejněním osobních údajů udělujete na dobu trvání závazkového vztahu založeného Smlouvou a na dobu trvání Vašeho prodlení s hrazením jakýchkoliv pohledávek společnosti NONSTOP CAPITAL vyplývajících ze Smlouvy.
Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

2) souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zpracovávané údaje:

a) identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo bydliště, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti atd.),
b) údaje o tom, zda došlo k uzavření Smlouvy či nikoliv,
c) údaje o Vašich (potenciálních, minulých) finančních závazcích vůči společnosti NONSTOP CAPITAL,
d) údaje o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou,
e) údaje o Vaší osobě, vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech, výdajích, o komunikačních adresách, telefonickém spojení, e-mailové adrese, státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovacím povinnostem, zadlužení, o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, vzdělání, bankovním účtu, údaje vyplývající z Vašich bankovních výpisů a další údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti NONSTOP CAPITAL

Doba uchování údajů:

Tento souhlas udělujete na dobu deseti (10) let ode dne jeho udělení. V případě uzavření Smlouvy dále udělujete tento souhlas na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých závazků z uzavřené Smlouvy. Po tuto dobu budou tedy osobní údaje za tímto účelem uloženy a zpracovávány.

Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

3) souhlas se zpracováním elektronického podpisu

Zpracovávané údaje:

a) obraz Vašeho podpisu v elektronické podobě

Doba uchování údajů:

Tento souhlas udělujete na dobu deseti (10) let ode dne jeho udělení. V případě uzavření Smlouvy dále udělujete tento souhlas na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých závazků z uzavřené Smlouvy (při stanovení této 10 leté lhůty se vychází mj. z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících z uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy). Po tuto dobu budou tedy tyto osobní údaje uloženy a zpracovávány. Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4) souhlas s kopírováním a uchováváním občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti

Zpracovávané údaje:
a) kopie Vašeho průkazu totožnosti

Doba uchování údajů:

Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace je společnost NONSTOP CAPITAL povinna uchovávat nejméně 10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společnosti NONSTOP CAPITAL). Po tuto dobu budou tedy Vaše osobní údaje za tímto účelem uložen.

Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Souhlas se zpracováním informací je možné udělit:
Skutečnost, že jste se seznámil se shora uvedenými informacemi (včetně úplného znění dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění), potvrdíte, a zároveň udělíte veškeré své shora označené souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů, jedním z těchto dvou způsobů:

a) tím, že na stanovené telefonní číslo společnosti NONSTOP CAPITAL zašlete odpovědní SMS zprávu obsahující jedinečný kód (telefonní číslo společnosti NONSTOP CAPITAL, na které má být zaslána odpovědní SMS zpráva, a daný jedinečný kód, Vám budou za tímto účelem společností NONSTOP CAPITAL. zaslány formou SMS zprávy na telefonní číslo, které za tímto účelem společnosti NONSTOP CAPITAL sdělíte). Za účelem archivace tohoto dokumentu ze strany společnosti NONSTOP CAPITAL budou zároveň Vaše identifikační údaje a datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených souhlasů vloženy do znění tohoto dokumentu.

b) tím, že s tímto dokumentem udělíte svůj souhlas ústní formou při telefonickém rozhovoru se společností NONSTOP CAPITAL, který bude za tímto účelem ze strany společnosti NONSTOP CAPITAL nahráván a archivován. Tímto způsobem zároveň potvrdíte, že jste se s obsahem celého tohoto dokumentu v písemné formě předem seznámil na nonstopcapital.cz/souhlas a že s ním souhlasíte. Za účelem archivace tohoto dokumentu ze strany společnosti NONSTOP CAPITAL. budou zároveň Vaše identifikační údaje a datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených souhlasů vloženy do znění tohoto dokumentu.

c) tím, že s tímto dokumentem udělíte souhlas písemnou formou.

Ochrana osobních informací